Những con số quan tâm:
Trong 4 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm đạt 7,53 tỷ kWh, điện tiết kiệm đạt 131,87 triệu kWh, chiếm 1,75% điện thương phẩm; 100% khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các đối các trung gian, 81,94% thanh toán qua hình thức điện tử; quản lý 170.327 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá quy định và giải quyết cho 1.483.414 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở sử dụng đúng giá quy định.